“Chỉ cần các con còn trẻ, đủ để cha hết lòng yêu mến các con.”

TUẦN 9 NGÀY KÍNH THÁNH GIOAN BOSCO

KINH THÁNH GIOAN BOSCO (Đọc mỗi ngày)

Lạy Thánh Gioan Bosco, là Cha và Thầy của giới trẻ. Cha đã chịu biết bao khó nhọc để cứu các linh hồn, xin Cha hướng dẫn chúng con biết tìm lợi ích linh hồn chúng con và phần rỗi anh chị em chúng con. Xin giúp chúng con chiến thắng đam mê và tính vị nể. Xin dạy chúng con biết yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, Mẹ Maria Phù Hộ và Đức Thánh Cha. Xin cầu cho chúng con ơn chết lành để chúng con được gặp gỡ cha trên Nước Trời. Amen.


TUẦN 9 NGÀY KÍNH THÁNH GIOAN BOSCO

🛐 NGÀY THỨ NHẤT (22 tháng 1)

Lạy Thánh Gioan Bosco, Thiên Chúa đã chọn ngài làm cha và thầy yêu dấu của giới trẻ. Ngài đã thực hiện những hy sinh anh hùng để cứu giới trẻ khỏi sự dữ. Xin giúp chúng con biết sử dụng thời gian hiện tại để rèn luyện chúng con có tâm hồn cao thượng và can đảm chiến đấu chống lại sự dữ, làm cho nước Chúa Giêsu trị đến.

(Đọc Kinh: Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh)

Thánh Gioan Bosco! Cầu cho chúng con.

Lời nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã cho xuất hiện trong Hội Thánh một người cha và một bậc thầy của giới thanh thiếu niên là thánh linh mục Gioan Bosco. Xin Chúa cũng đốt lửa yêu mến trong lòng chúng con, để chúng con biết phụng sự một mình Chúa và lo cho anh em được cứu rỗi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.


🛐 NGÀY THỨ HAI (23 tháng 1)

Lạy Thánh Gioan Bosco, ngài đã hăng nồng yêu mến Thánh Thể. Với lòng nhiệt thành không mỏi mệt, ngài đã cổ võ việc tham dự Thánh Lễ, rước lễ thường xuyên, và viếng Thánh Thể hằng ngày. Xin ngài giúp chúng con ngày càng hiểu biết tầm mức quan trọng của việc tôn sùng Thánh Thể, và thực hành lòng tôn sùng đó với đức tin và đức ái hằng nồng.

(Đọc Kinh: Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh)

Thánh Gioan Bosco! Cầu cho chúng con.

Lời nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã cho xuất hiện trong Hội Thánh một người cha và một bậc thầy của giới thanh thiếu niên là thánh linh mục Gioan Bosco. Xin Chúa cũng đốt lửa yêu mến trong lòng chúng con, để chúng con biết phụng sự một mình Chúa và lo cho anh em được cứu rỗi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.


🛐 NGÀY THỨ BA (24 tháng 1)

Lạy Thánh Gioan Bosco, ngài đã tận tình yêu mến Mẹ Phù Hộ. Nhờ Đức Mẹ trợ giúp, ngài đã khởi sự và thành công trong mọi việc. Xin ngài giúp chúng con biết yêu mến Mẹ dấu yêu với tình con thảo, để chúng con đáng nhận được sự bảo trợ quyền thế của Đức Mẹ ở đời này và trong giờ lâm chung.

(Đọc Kinh: Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh)

Thánh Gioan Bosco! Cầu cho chúng con.

Lời nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã cho xuất hiện trong Hội Thánh một người cha và một bậc thầy của giới thanh thiếu niên là thánh linh mục Gioan Bosco. Xin Chúa cũng đốt lửa yêu mến trong lòng chúng con, để chúng con biết phụng sự một mình Chúa và lo cho anh em được cứu rỗi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.


🛐 NGÀY THỨ TƯ (25 tháng 1)

Lạy Thánh Gioan Bosco, với tình con thảo, ngài đã yêu mến Hội Thánh là Đức Thánh Cha. Ngài đã không ngừng bảo vệ Đức Thánh Cha. Nhờ ngài mà chúng con được luôn hãnh diện vì mình thuộc về Giáo Hội Công Giáo rộng lớn, và chúng con luôn vâng phục những lời giáo huấn của Hội Thánh.

(Đọc Kinh: Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh)

Thánh Gioan Bosco! Cầu cho chúng con.

Lời nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã cho xuất hiện trong Hội Thánh một người cha và một bậc thầy của giới thanh thiếu niên là thánh linh mục Gioan Bosco. Xin Chúa cũng đốt lửa yêu mến trong lòng chúng con, để chúng con biết phụng sự một mình Chúa và lo cho anh em được cứu rỗi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.


🛐 NGÀY THỨ NĂM (26 tháng 1)

Lạy Thánh Gioan Bosco, để tiếp tục và quảng bá những kết quả của hoạt động tông đồ kỳ diệu, ngài đã thành lập Tu Hội Thánh Phanxicô Salê và dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ. Xin ngài ban ơn trợ giúp để hai hội dòng này luôn sống theo tinh thần ngài và cứu rỗi nhiều linh hồn trên khắp thế giới.

(Đọc Kinh: Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh)

Thánh Gioan Bosco! Cầu cho chúng con.

Lời nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã cho xuất hiện trong Hội Thánh một người cha và một bậc thầy của giới thanh thiếu niên là thánh linh mục Gioan Bosco. Xin Chúa cũng đốt lửa yêu mến trong lòng chúng con, để chúng con biết phụng sự một mình Chúa và lo cho anh em được cứu rỗi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.


🛐 NGÀY THỨ SÁU (27 tháng 1)

Lạy thánh Gioan Bosco, ngài đã khơi dậy đức tin năng động nơi các ân nhân và Cộng Tác Viên Salêdiêng, để giúp ngài trong công cuộc vĩ đại của ngài, và để cho ảnh hưởng của công cuộc đó ngày càng lan rộng. Chúng con xin ngài chúc lành cho họ, cho gia đình và các công cuộc của họ. Đồng thời, luôn khơi dậy lòng bác ái và nhiệt thành quảng đại của họ. Chúng con cũng xin ngài gìn giữ tất cả cá cựu học sinh trong cùng một đức tin mạnh mẽ và năng động.

(Đọc Kinh: Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh)

Thánh Gioan Bosco! Cầu cho chúng con.

Lời nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã cho xuất hiện trong Hội Thánh một người cha và một bậc thầy của giới thanh thiếu niên là thánh linh mục Gioan Bosco. Xin Chúa cũng đốt lửa yêu mến trong lòng chúng con, để chúng con biết phụng sự một mình Chúa và lo cho anh em được cứu rỗi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.


🛐 NGÀY THỨ BẢY  (28 tháng 1)

Lạy thánh Gioan Bosco, ngài chỉ cầu xin Thiên Chúa một điều, đó là cứu rỗi các linh hồn. Ngài đã sai các tu sĩ nam nữ Salêdiêng là con cái ngài đi truyền giáo tại tận cùng thế giới. Xin ngài chúc lành cho công việc của tất cả các vị truyền giáo. Xin Ngài giúp chúng con biết luôn quan tâm tới linh hồn chúng con, và lo lắng cho phần rỗi thế gian.

(Đọc Kinh: Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh)

Thánh Gioan Bosco! Cầu cho chúng con.

Lời nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã cho xuất hiện trong Hội Thánh một người cha và một bậc thầy của giới thanh thiếu niên là thánh linh mục Gioan Bosco. Xin Chúa cũng đốt lửa yêu mến trong lòng chúng con, để chúng con biết phụng sự một mình Chúa và lo cho anh em được cứu rỗi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.


🛐 NGÀY THỨ TÁM (29 tháng 1)

Lạy thánh Gioan Bosco, ngài đã chọn thánh Phanxicô Salê làm bổn mạng của Tu Hội ngài. Ngài cũng đã chọn thánh Luy Gonzaga và thánh Annê làm bổn mạng các thanh thiếu niên nam nữ, con cái ngài. Xin ngài giúp chúng con biết ngày càng quý trọng đức bác ái và đức trong sạch, để linh hồn chúng con được tỏa sáng về hai nhân đức cao trọng này.

(Đọc Kinh: Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh)

Thánh Gioan Bosco! Cầu cho chúng con.

Lời nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã cho xuất hiện trong Hội Thánh một người cha và một bậc thầy của giới thanh thiếu niên là thánh linh mục Gioan Bosco. Xin Chúa cũng đốt lửa yêu mến trong lòng chúng con, để chúng con biết phụng sự một mình Chúa và lo cho anh em được cứu rỗi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.


🛐 NGÀY THỨ CHÍN (30 tháng 1)

Lạy thánh Gioan Bosco, noi gương chính Chúa Giêsu, ngài luôn có tâm hồn tế nhị, giàu lòng trắc ẩn đối với những khốn khổ của loài người. Trong ngày áp lễ này, chúng con đặc biệt cầu nguyện cho tất cả những người ở giữa chúng con, chung quanh chúng con, đang gặp thử thách, đau khổ và khó khăn. Xin ngài tỏ cho mọi người biết rằng lời cầu bầu của ngài thật mạnh mẽ bên tòa Mẹ Phù Hộ và Chúa Giêsu Cứu Thế.

(Đọc Kinh: Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh)

Thánh Gioan Bosco! Cầu cho chúng con.

Lời nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã cho xuất hiện trong Hội Thánh một người cha và một bậc thầy của giới thanh thiếu niên là thánh linh mục Gioan Bosco. Xin Chúa cũng đốt lửa yêu mến trong lòng chúng con, để chúng con biết phụng sự một mình Chúa và lo cho anh em được cứu rỗi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

Bài viết liên quan

spot_img

Dõi theo chúng tôi

Nên Biết

Bài viết ngẫu nhiên

error: Welcome to THE GIOI SALEDIENG